top of page

Privacy beleid


Goldman Number One hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat je als gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van administratieve doeleinden (bv. ons klantenbeheer, om u op de hoogte te houden van onze producten en diensten, …), of omdat dit wettelijk verplicht is (bv. voor BTW-aangifte)

 

Goldman Number One  gevestigd te Zwevegem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

https://www.goldmannumberone.be

Goldman Number One
Otegemstraat 49
8550 Zwevegem
België
E-mail: shop@goldmannumberone.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0441469269

 

Wat doen we met jouw persoonsgegevens?

 

Goldman Number One  verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. We slaan deze gegevens ook op in een beveiligde database en we geven dit niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken om jouw aankopen zo vlot mogelijk te laten verlopen:

- Voor- en achternaam: om je op een correcte en beleefde manier te kunnen aanspreken

- Adres en woonplaats: met het juiste adres kunnen we de juiste facturatie maken

- Telefoonnummer: indien er iets onduidelijk is kunnen we je snel contacteren

- E-mailadres: ter bevestiging of opvolging van jouw aankoop, houden we contact via e-mail. Indien je jouw e-mailadres hebt gegeven voor onze nieuwsbrief zullen we ook dit e-mail adres gebruiken. Uitschrijven doe je eenvoudig via de ‘opt-out’ bij elke nieuwsbrief of volstaat het ons dat mee te delen op shop@goldmannumberone.be.

- IP-adres: op het internet herkennen we je aan jouw IP-adres (Cookies). Door je IP-adres te onthouden, zorgen we er voor dat niemand jouw account kan misbruiken.

- Betaalgegevens/Bankrekening: De betaling loopt via Bancontact, Visa of contanten, tenzij anders overeengekomen. Deze gegevens worden dan in onze administratie opgeslagen om jouw betaling te kunnen koppelen aan jouw bestelling. Jouw bankrekening gebruiken we enkel om geld eventueel te kunnen terugstorten.

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld via onze website, in correspondentie of telefonisch.

Welke bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerken wij?

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via shop@goldmannumberone.be, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Goldman Number One  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van administratieve doeleinden m.b.t. jouw aankoop

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Goldman Number One verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze BTW-aangifte.

 

Doen wij aan geautomatiseerde besluitvorming?

 

Goldman Number One neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Goldman Number One ) tussen zit. Goldman Number One  gebruikt geen computerprogramma's of -systemen die dergelijke verwerkingen uitvoeren.

 

Hoe lang houden we je persoonsgegevens bij?

 

Goldman Number One  ziet erop toe dat je persoonsgegevens niet langer dan nodig worden bewaard. De bewaarperiode, hangt af van het doel waarvoor deze zijn verzameld:

Uw persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is voor de opvolging de garantie op de aangekochte producten.

Omwille van wettelijke verplichtingen (onder andere op het gebied van boekhouding) dienen we deze 10 jaar bij te houden.

 

Welke persoonsgegevens delen we met anderen?

 

Goldman Number One  deelt jouw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventueel jouw gegevens verwerken in onze opdracht voor marketing doeleinden (in het kader van e-mailmarketing), werken wij samen met bedrijven (Mailchimp, lees hun Policy) die zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 

 

Welke rechten heb je betreffende de verwerking van je persoonsgegevens?

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar shop@goldmannumberone.be.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en andere identificatienummers zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

 

Goldman Number One  zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

Als je het niet eens bent met de manier waarop wij je gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).

 

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

 

Goldman Number One neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via shop@goldmannumberone.be.

 

Hoe verzekeren wij samenwerking met de toezichthoudende autoriteiten?

 

We zullen samenwerken met de betreffende regelgevende instanties, met name de Privacycommissie, om klachten met betrekking tot de overdracht van persoonsgegevens te verhelpen die we niet rechtstreeks met onze gebruikers kunnen oplossen.

In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de klant. Dit zal steeds onder toezicht van de gerechtelijke en politionele autoriteiten zijn en je gegevens zullen nooit voor andere (bv. commerciële) doeleinden overgedragen worden.

Heb je nog vragen over onze privacyverklaring? Je kunt altijd bij ons terecht voor bijkomende informatie via shop@goldmannumberone.be.

bottom of page